Home

Hur smittar MRSA

En MRSA-bärare som har riskfaktorer för smittspridning kan smitta andra inom familjen, på förskolan, vid kontakt med djur, vid kropontakt inom sport och idrott samt i träningslokaler och på gym. MRSA smittar via händerna till andra personer och kan också fastna på saker i omgivningen, till exempel handtag och träningsmattor Spridningsvägarna för MRSA skiljer sig inte från spridningen av andra hudbakterier. Smitta sker både i samhället och inom vården. Resor till länder med hög förekomst är en riskfaktor för att smittas MRSA smittar både genom direkt och indirekt kontaktsmitta. Det vanligaste är att bakterien sprids från en patient till en annan via sjukvårdspersonalens händer eller kläder, det vill säga indirekt kontaktsmitta, till följ Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Byt eventuellt antibiotikabehandling samt remittera till MRSA-teamet. Märk journalen med MRSA. Se även handlingsprogram PM 5. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter

Farlig bakterie sprids på vårdcentralerna - P4 Sjuhärad

Öppen TBC smittar via luften, droppsmitta. Man kan bara bli smittad av en person med öppen TBC / aktiv form / sjukdomen har slagit ut. TBC kan ligga latent och smittar då inte. Högre risk för att bli sjuk för personer med nedsatt immunförsvar, spädbarn och äldre Hur smittar mrsa - Risk för MRSA-smitta problem för vårdanställda - Suntarbetsliv. MRSA - Motståndskraftiga gula stafylokocke Orolig över MRSA smitta och att du får ut så mycket som möjligt av dina samtal med sjukvården och i synnerhet att du berättar för din läkare hur du Hur smittar det Smittvägarna för MRSA liksom S. aureus är direkt kontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta mellan patienter är ovanlig men det förekommer. Den indirekta kontaktsmittan är den vanligaste smittvägen för MRSA och S. aureus där bakterierna sprids från en patient, via vårdpersonalen

Svar. MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om man har smittats brukar bakterien oftast finnas på huden, i näsan och i svalget I samband med hosta kan förutom droppsmitta även en aerosol uppstå. Då dropparna i aerosolen torkar ihop till mindre droppkärnor (<5 µm) kan de spridas med luften och därefter inandas och nå de nedre luftvägarna. Så sprids till exempel vattkoppor och tuberkulos MRSA-smitta brukade kallas sjukhussjukan. För vårdpersonal kan bärarskapet på grund av smittrisken bli ett långvarigt arbetsproblem, även om man inte har några symptom. Ingen vet hur länge man bär på bakterien och när, om alls, den smittade blir fri från den Så smittar MRSA. Främst överförs bakterierna via händer, till exempel när vårdpersonal rör en patient eller när någon smittad kommer i nära kontakt med en annan person. Det kan också smitta genom hudkontakt via kontaktsporter som brottning. Kläder kan också föra smittan vidare. En ovanligare smittväg är grisar

MRSA, patientinformation - Region Uppsal

  1. MRSA smittar normalt inte vid sociala kontakter - till exempel när Du träffar personer, tar i hand eller ger en kram - och därför kan Du leva som vanligt. Det finns inga inskränkningar i Dina kontakter med andra om Du är bärare av MRSA förutsatt att d
  2. MRSA-bakterier kan överföras mellan människor och djur såväl genom direktkontakt som via luft och ytor. Därför kan de som arbetar på till exempel svingård eller slakteri bli smittade av MRSA-bakterien. Antibiotikaförbrukning på lantgårdar främjar uppkomsten av resistenta bakteriestammar och kan upprätthålla smittkällan
  3. Hur smittar MRSA? På senare år har det skett en ökning av antalet personer som rapporterats vara smittade med MRSA ute i samhället. Spridning sker via direktkontakt hud mot hud t.ex. via infekterade sår eller indirekt via förorenade ytor och föremål
  4. Bakterierna sprids från en smittad person till en annan, antingen genom direkt hudkontakt eller också indirekt via något föremål, till exempel en leksak, som tidigare varit i kontakt med den smittade personen

MRSA förekommer på hud och slemhinnor och smittar via hudkontakt, inte via mat. Gula stafylokocker är den vanligaste orsaken till sårinfektioner eller bölder. De kan också orsaka lunginflammation,.. MRSA sprids genom kontaktsmitta. Basala hygienrutiner skall tillämpas i alla vårdsituationer och i alla vårdmiljöer (se MRSA och VRE)

Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus

Hur smittar MRSA? Smittan kan överföras från gris till gris, från gris till människa och från människa till människa. Men MRSA CC398 överförs inte lika bra mellan människor som de MRSA-typer som finns hos människor. Vad är MRSA? MRSA är en förkortning för Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus Mrsa hur smittar det MRSA - Motståndskraftiga gula stafylokocker Hur många av de smittade som arbetar i vården eller smittats på jobbet är Riktlinjerna för MRSA-smittad vårdpersonal skiljer sig mellan landstingen, som har. kontaktsmitta via händerna. Risken för att friska mänskor skulle få MRSA via beröring är liten hur MRSA smittar, hur farligt det är och personal som upplevs som okunnig och rädd återkom i samtliga studier tom i ökad omfattning 2011. Erfarenheter av avbruten eller upjuten behandling p.g.a. MRSA, okunskap om hur man själv blivit smittad och det bemötande som patienterna utsattes för gjorde at

  1. Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Till riskfaktorer räknas också vissa kroniska hudsjukdomar samt stomier och katetra
  2. Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Til
  3. Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittris-ken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för . riskfaktorer . för smittspridning. Till riskfaktorer räknas också vissa kroniska hudsjukdomar sam
  4. Hur blir man smittad? MRSA smittar via s.k. direkt och indirekt kon-taktsmitta, t ex via händer. Om man har skadad hud till exempel eksem eller kroniska sår är risken för smitta större. Smitta kan ske både i . 5 MRSA samhället och i vården. MRSA är vanligare utan
  5. Om bärarskapet av MRSA skulle utveckla sig till en infektion brukar det bli nödvändigt att sätta in antibiotikabehandling. Din läkare väljer lämpligt preparat och avgör hur länge Du behöver behandlas. Kan Du bli av med MRSA? Så länge sår, eksem eller kateter finns kvar har Du också kvar MRSA
Resistenta bakterier behandling - vissa bakterier lyckas

MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker

MRSA, methicillinresistent Staphylococcus aureus, är en stafylokockbakterie som har blivit motståndskraftig, resistent, mot vanlig antibiotika. Det betyder att bakterien inte längre påverkas av våra vanligaste penicilliner och penicillinliknande antibiotika. I övrigt skiljer den sig inte från vanliga gula stafylokocker Omkring 50% av den vuxna friska befolkningen är tidvis bärare av den gula stafylokocken (Staphylococcus aureus), vanligtvis i näsa. Oftast rör det sig om ett tillfälligt (så kallat intermittent) bärarskap, men cirka 20% är ständiga bärare i näsan

TBC, MRSA, ESBL, C. Difficile m.m Flashcards Quizle

En återkommande uppgift är att informationen om hur MRSA smittar och hur farlig bakterien är ofta var motsägelsefull, eller till och med saknades helt. Många upplevde att vårdpersonalen de mötte var både okunniga om MRSA-smitta och rädda Ge patienten information om MRSA, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Eventuell antibiotikabehandling ges utifrån resistensmönster. Remiss till MRB teamet/Infektionskliniken för uppföljning av MRSA och smittspårning kring patienten, använd konsultremiss. Vårdhygien märker journalen med MRSA

Hur många av de smittade som arbetar i vården eller smittats på jobbet är oklart, eftersom det inte framgår i statistiken. Rapporter från landstingen tyder dock på en hel del smittad personal och för anställda i vården leder MRSA-smitta till särskilda problem. Ett av dessa problem är att bakterien trivs särskilt väl i vårdmiljöer Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Till riskfaktorer räknas ocks Hur skadligt ett smittämne är beror bland annat på hur det smittar, dess förmåga att orsaka infektion samt förmåga att överleva i och utanför människan. Att smittas kan få olika allvarliga följder som beror på sjukdomens långvarighet, möjlighet till behandling och om den kan ge bestående men eller följdsjukdomar Hur smittar MRSA? Direktkontakt och indirekt. Nämn 3 risker med Antibiotika. Läkemedelsreaktioner Antibiotikaassocierad diarré - C. Difficile Påverkan på normalfloran så att nyttiga bakterier slås ut Mutationer kan leda till resistens Man blir lättare mottaglig för resistenta bakterier

Hur smittar mrsa - hur överförs mrsa? risken att smitta

Yvonne vet inte säkert hur hon fick MRSA, men hon tror att det var vid ett tillfälle för nio år sedan då en sjuksköterska som hade hand om henne slarvade med hygienen. Förmodligen har. Det smittar ju bl a genom indirekt och direkt kontaktsmitta, så man ska alltid ha handskar på sig när man vårdar den patienten. Man bör använda skoskydd också. Bakterier på t ex golvet lever i flera veckor. Men en av de infekterade personerna åker omkring i hela huset med sin rullstol. MRSA och hund - hur är det egentligen me.

Sex och MRSA Sentry

MRSA-bärarskap kan inte behandlas bort med antibiotika. Ta bort alla katetrar och annat främmande kroppsmaterial om möjligt. Hudvård, t ex intensifierad behandling av eksem och psoriasis. Försök få alla sår läkta. Ha tålamod! Bärarskap av MRSA kan fortgå under lång tid En gång MRSA alltid MRSA. Så har det länge hetat för många som en gång har blivit smittade. Men den som har varit bärare av MRSA bör i princip betraktas som frisk om huden är intakt och om tre provtagningar i följd under minst ett års tid är negativa. Det framgår av Socialstyrelsen nya rekommendationer De MRSA-bakterier som den norska grisbranschen brottats med under 2013-2015 kom initialt från människor som varit i kontakt med grisarna, rapporterar wattagnet.com. Kommentera fredag 7 oktober Arbetskraft smittar grisar med MRSA. Trots att Norge har ett förbud mot att importera danska grisar, har dansk MRSA kommit in landets besättningar har en ty p av bakterie blivit vanligare inom grisproduktionen i världen, vilken är MRSA CC398 och den påträffades för första gången år 2003 i Frankrike. År 2008 var mer än 50 % av alla gris gårdar i Tyskland smittade medan 77 % av alla grisgårdar i Danmark var smittade år 2015 . Grisarn a är s Malaria är en tropisk febersjukdom orsakad av parasitiska urdjur som sprids via myggor. Fyra olika arter av Plasmodiumparasiter orsakar sjukdomen hos människor: P. falciparum, P. vivax, P.ovale och P. malariae. Därtill kan P. knowlesi smitta från apa till människa, men det är ovanligt. Den farligaste malarian orsakas av den vanligaste.

Smittvägar - Vårdhandboke

Risk för MRSA-smitta problem för vårdanställda - Suntarbetsli

MRSA-förekomsten hos djur i Sverige är lägre än i många av våra grannländer. MRSA sprids framförallt genom direktkontakt och därför är det viktigt med goda hygienrutiner när man arbetar med djur, bland annat i svinstallar och på slakteri. Läs mer om MRSA och antibiotikaresistens på sidan Huvudsakliga risker med smitta MRSA i hela familjen. Fyraåriga Hanna kan räkna till fem på både svenska, engelska och spanska och nästan på kinesiska. Det har pappa Peter lärt ut. Lillebror Kim pratar inte än, men far runt som en skottspole i försöken att hinna med sin storasyster. Allt är som i vilken familj som helst - frånsett att både barnen och. Men när MRSA smittar en person med ett försvagat immunförsvar, är det resistent mot de flesta antibiotika. Detta gör det svårt att behandla infektionen om det har lett till negativa effekter. MRSA kan leda till lunginflammation, sår, abscesser och hudinfektioner. Det kan också komma in i blodomloppet och orsaka allvarliga hälsoproblem

Resistent bakterie upptäckt på hästar - P4 Halland

Är du bärare av MRSA-bakterier i näsan eller på huden och saknar sår, eksem, urinkateter eller stomier, finns det inga begränsningar i kontakten med andra människor. MRSA smittar normalt inte vid sociala kontakter, exempelvis när du träffar andra, tar i hand eller kramas. Du kan därför leva som vanligt, ta emot besö Hur smittar MRSA? - En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Till riskfaktorer räknas också vissa kroniska hudsjukdomar samt stomier och katetrar som passerar.

PPT - Antibiotikaresistenta bakterier Hur är läget? Vad

Resistenta bakterier - intervju med Inga Odenholt. 2010-11-22. Jag har träffat professor Inga Odenholt på Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö för få veta mer om resistenta bakterier. Jag ville veta vad sjukvården gör för att minska smittspridningen. Och vad vi själva kan göra för att undvika att bli smittade. Karin hjälpte oss att besvara några frågor om MRSA, hur smittar det, är det många hästar i Sverige som har infekterats av MRSA, vad kan jag som hästägare göra? MRSA. meticillinresistenta Staphylococcus aureus är stafylokockbakterier som har utvecklat en resistens mot penicilliner och vissa andra grupper av antibiotika MRSA sprids på nära håll inom familjen, inte i matvaruaffären, berättar Britt Åkerlind. Och har man symptom så smittar man lättare. - Alla inom vården ska arbeta som om alla potentiellt. Alla människor har bakterier i tarmen, den så kallade normala tarmfloran. Den är nödvändig för att bryta ner mat och viktig för immunförsvaret. ESBL-bildande bakterier är tarmbakterier som kan ingå i tarmfloran under kortare eller längre tid.Vanligtvis utan att ge upphov till sjukdom, ett så kallat bärarskap av bakterierna

Hur länge smittar ett dörrhandtag? Det är en fråga som återkommer till redaktionen. 2019-12-19. Hur klarar vi en världsepidemi? För första gången har mänskligheten tillgång till specifika antivirusläkemedel vid en influensapandemi. 2005-12-01. Därför blir människor olika sjuka Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem . Dyshidrotiskt eksem smittar . Foto handla om Dyshidrotiskt eksem, även känt som pompholyx eller Cheiropompholyx, ett hudtillstånd, i fingrarna på ett tidigt stadium. Hur smittar MRSA? • En person som bara är bärare smittar sällan andra. • Smittrisk ökar om man har RISKFAKTORER. Infektioner i huden, svårläkta sår, vätskande sår, eksem, kroniska hudsjukdomar. • Kan smitta inom familj, på förskola, vid kontakt med djur, vid kropontakt inom sport, träningslokaler och gym

Mördarbakterierna i ditt hem - här gömmer de sig! MåBr

Oklart hur ESBL-smittad baby dog. Tre fall av MRSA-smitta har upptäckts hos personer som vårdats på BB i Kristianstad. Fler möjliga bärare undersöks. 30 juli 2014, 13:48 Kräv MRSA-fria upphandlingar!. MRSA-smittad personal får arbeta med patienter Vårdfoku * MRSA-smittade får inte arbeta nära patienter på riskenheter utan att först ha varit negativa vid flera provtagningar i följd. De ska också kontrolleras regelbundet så länge de arbetar på enheten

Frågor och svar om MRSA - Livsmedelsverke

Hur smittar resistenta bakterier av typen ESBL? - 1177 . Resistenta bakterier kan inte utrotas, men spridningen kan begränsas, genom att inte använda anbiotika i onödan, t ex vid virusförkylning ; Hundars färskfoder sprider resistenta bakterier. Husdjur 1 maj, 2020 Hur får man flatlöss Symptom - Flatlöss. Flatlöss och skabb. Hur smittar det? Flatlöss smittar genom sex och nära kropontakt. Hur skyddar man sig? Kondom skyddar en del, men tyvärr kan du få flatlöss av bara kropontaktAuthor: Cia Bohlin Hur smittar mrsa - Risk för MRSA-smitta problem för vårdanställda - Suntarbetsliv Svinkoppor orsakar gulaktiga, honungsfärgade och såriga utslag. Utslagen kan finnas runt näsa och mun, på händerna och på bålen. Svinkopporna börjar i småsår, bildar små blåsor som spricker och ger gulaktiga krustor. Nya utslag kommer och utslagen vill inte läka ut. Barnet får sällan feber eller blir svårt sjuka Hur smittar MRSA? En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Till riskfaktorer räknas också vissa kroniska hudsjukdoma

MRSA i förskolan, Region Jönköpings län-Folkhälsa och sjukvår

ska den som har MRSA vårdas på enkelrum. Hur ska du göra för att inte smitta andra personer? Om du har MRSA-bakterier är det viktigt att du tvättar hän-derna efter de situationer, då du kan ha fått bakterierna på dina händer. MRSA smittar normalt inte vid sociala kontakter - t.ex. när du träffar personer, tar i hand eller. MRSA smittar genom direkt eller indirekt kontaktsmitta. Kliniska riskfaktorer Brott i hudbarriären (t.ex. sår, eksem). I BB/förlossningsverksamhet utgör bristningar, avslag och såriga bröstvårtor substrat för bakterietillväxt och ska därför betraktas som riskfaktorer. Kärlinfart (t.ex. PVK, CVK)

Gula stafylokocker är en av våra vanligaste bakterier och finns hos människan främst i näsan men även på andra slemhinnor och på huden. Gula stafylokocker är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner och kan också orsaka varbölder. Stafylokocker kan även orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och svårbehandlade infektioner i skelett och leder Det är väldigt liten risk att MRSA smittar vid vanliga sociala kontakter som när du tar i hand eller ger en kram. Du kan leva som vanligt och umgås med vänner både hemma Har du pågående hudinfektion så kanske du tillfälligtvis bör avstå från besöket. Kontakta infektionsmottagningen för råd Hej, MRSA smittar genom direktkontakt med en bärare som t ex din dotter och hennes baby. Det är möjligt men inte troligt att du kan ha smittats via hudkontakt med någon av dina två anhöriga. Om du söker upp din husläkare eller din reumatolog kan de ta prover för att se om du har MRSA (dvs stafylokocker som är resistenta mot flera av. En gång MRSA bärare, alltid MRSA bärare. Du kommer att få veta hur du ska gå till väga, vad du ska tänka på. Det är inte alla MRSA bärare som smittar bara för att man är bärare. Du har lättare att utveckla infektionen om du får sår el. eksem typ. Tänk på handhygienen dock! Var inte orolig! Det kommer att gå bra

Smitta och sår vid träning - 1177 Vårdguide

قوارب للبيع-قوارب مع مواطير للبيع-قوارب صيد للبيع- قوارب نزهه للبيع -مرسى البحو Forskare från SVA studerade om den antibiotikaresistenta bakterien MRSA förekom hos svenska hästar under 2007-2008, och i så fall hur vanligt den var. MRSA hittades hos en häst av 300 undersökta. Det var en variant (ST 398) som är vanlig hos grisar i Centraleuropa. Den var motståndskraftig mot flera antibiotikasorter Smittskyddsblad. Efter varje diagnos finns länkar till informationsblad för läkare och patienter. Dessa pdf-filer kan laddas hem alternativt skrivas ut. Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska. och högre ålder. Det fanns en medvetenhet om hur MRSA smittar och hur det kan förebyggas. Sjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner förbättrades med utbildning och tillgänglighet på förbrukningsmaterial men försämrades genom stress och brister i kommunikation

De lever med MRSA: Känns som om jag har pest SVT Nyhete

Diagnostik. Streptokocker som infekterar vävnad leder till infektion efter 1-2 dagar, medan stafylokocker kräver längre tid, 4-5 dagar, för att etablera en infektion. Bakterietillväxt i en sårodling är ingen grund för diagnosen sårinfektion. Utgå istället från tecken på inflammation, såsom rodnad, svullnad, värmeökning och smärta Det är väldigt liten risk att MRSA smittar vid vanliga sociala kontakt er som när du tar och borta. Du kan pussas och kramas. Du kan träffa barnbarn, träna och ha kontakt udinfektion så kanske du tillfälligtvis bör avstå från besöket. Kontakta infektionsmottagningen för råd. Så när man har kontakt med djur, speciellt om de har infektioner, ska man tvätta händerna efteråt. Det är ju en gammal sanning som har blivit aktuell att upprepa, säger Johan Struwe. Anna. Epidemiologi Människa. MRSA förekommer i samhället hos friska personer, men är också en av de bakterietyper som kan spridas mellan patienter och personal inom vårdinrättningar och orsaka så kallade vårdrelaterade infektioner (nosokomiala infektioner). De utgör då ett av de stora vårdhygieniska problemen inom sjukhus världen över Idag smittar MRSA främst i samhället, på fritidsaktiviteter och inom familjen, men det är framförallt yngre och friska som drabbas (Skyman et al. 2014). Förändringen hänger ihop med antalet nyanlända flyktingar från länder som Afghanistan, Irak och Syrien, där utbredningen av MRSA är större (Folkhälsomyndigheten 2017)

Yvonne lever med MRSA | SVT NyheterNikon manualer | ladda ner firmware, handböcker och

Så smittar rävskabb och så här blir du av med det. En hund som kliar sig mycket kan ha fått rävskabb. Här går vi igenom hur hundar egentligen får skabb och vad för typ av behandling som finns. Läs mer om rävskabb på hund här . Människor smittar hundar. MRSA-bakterien, som inte går att behandla med vanlig antibiotika, har. Du kan också få feber MRSA smittar inte vid vanliga sociala kontakter och har den MRSA-negativa inga sår eller eksem är risken låg Om du är smittad med MRSA kan du få hudinfektioner som till exempel bölder, hårsäcksinflammation, infektion i ett sår eller eksem Den øgede forekomst af husdyr-MRSA i danske svin skyldes tre succesfulde undertyper, der er resistente over for en række hyppigt anvendte antibiotika i svineproduktionen. Desuden har handel med svin spillet en vigtig rolle i spredningen af husdyr-MRSA mellem besætningerne. Det viser et nyt studie fra Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet Länsstyrelsen bedömer därför att veterinären åsidosatt sina skyldigheter så allvarligt att det måste anmälas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Smittar via direktkontakt. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisades MRSA hos cirka 30 hästar i Sverige under 2007-2015 Även i Sverige har man de senaste tre åren sett hur MRSA-spridningen har minskat på sjukhusen, eller att utövare av idrotter där det sker mycket kropontakt smittar varandra •MRSA är inte farligare men mer svårbehandlad vid infektion • Generna för att tillverka enzym finns ofta i små säckar i bakterierna så kallade plasmider • De sprids lätt till andra bakterier • Diarré, kateter, stora sår, kognitiv störning, utlandsvistelse . regiongavleborg.s